Skip to content

List Of Holidays

Holiday
Date
Day
Ashadi Ekadashi/ Bakri Eid
29 June 2023
Thursday
Gurupoornima
03 July 2023
Monday
Moharram
29 July 2023
Saturday
Parsi New Year
16 Aug 2023
Wednesday
RakshaBandhan
30 Aug 2023
Wednesday
Gopalkala
07 Sept 2023
Thursday
Shri Ganesha Aagman
18 Sept 2023
Tuesday
Gauripujan
22 Sept 2023
Friday
Shri Ganesha Visarjan
28 Sept 2023
Thursday
Dusshera
24 Oct 2023
Tuesday
Diwali Break 10th Nov 2023 To 19th Nov 2023. School Re-opens on 20th Nov 2023
GurunanakJayanti
27 Nov 2023
Monday
25th dec ’23 to 1st Jan’23. School re-opens on 2nd Jan’24
Makarsankranti
15 Jan 2024
Monday
Shivaji Maharaj Jayanti
19 Feb 2024
Monday
Mahashivratri
08 March 2024
Friday